สำนวนภาษาอังกฤษ

จากคำเรียกร้องของของนักเรียน ที่สนใจจะใช้ภาษาอังกฤษให้เป็นมืออาชีพมากขึ้น รวมถึงน้องๆ ที่ไปเจอสำนวนภาษาอังกฤษแปลกๆในข้อสอบแล้วทำไม่ได้ Kingzton English จึงได้รวบรวม สำนวนภาษาอังกฤษขึ้นที่น่าสนใจ หรือใช้ออกข้อสอบบ่อยๆ มาให้ทุกท่านได้เรียนกัน เพื่อให้ไว้ใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน ซึ่งเราหวังว่าสำนวนภาษาอังกฤษเหล่านี้ จะเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนภาษาอังกฤษของเพื่อนๆน้องๆ และนักเรียน Kingzton English ทุกคน

  • Hit the hay  หมายถึง go to bed; go to sleep คือ เข้านอน 

    • ตัวอย่าง: It's late, so I have to hit the hay. 

  • An egghead  หมายถึง a very intelligent person ใช้กับคนที่ฉลาดมากๆ 

    • ตัวอย่าง: She can make very good grades in school. She’s a real egghead. 

  • In ages  หมายถึง a very long time เวลานานมาก 

    • ตัวอย่าง: Have you seen John recently? I haven't seen him in ages.

Share  


ฟรี สมัครทดลองเรียน หรือวัดระดับภาษาอังกฤษ