คอร์สที่เปิดสอนทั้งหมด

Kingzton English เรามีคอร์สที่เปิดสอนดังนี้

Odoo - Sample 1 for three columns

หลักสูตรที่ 1 Listening and Speaking

เป็นหลักสูตรที่เน้นให้พูดภาษาอังกฤษได้คล่อง อย่างอัตโนมัติ ด้วยวิธีการสอนแนวใหม่ที่ได้รับการยอมรับจาก 26 ประเทศทั่วโลก ผสมผสานกับหลักจิตวิทยาที่เหมาะสมกับคนไทย เพียง 5 ครั้ง ผู้เรียนจะสามารถเข้าใจสำเนียงชาวต่างชาติ (Native Speaker) และสามารถพูดได้คล่อง อย่างอัตโนมัติด้วยสำเนียงดี

Odoo - Sample 2 for three columns 

หลักสูตรที่ 2 Master Key

เป็นหลักสูตรที่จะทำให้ผู้เรียนเข้าใจภาษาอังกฤษอย่างถ่องแท้ หลักสูตรนี้จึงเปรียบ เสมือนกุญแจหลักที่จะไขไปสู่การเรียนภาษาอังกฤษในทุกทักษะ ผู้เรียนจะสามารถนำวิธีการที่ได้เรียนจากหลักสูตรนี้ไปประยุกต์ใช้ในการ พูด - อ่าน - เขียนภาษาอังกฤษได้ในระยะเวลาอันสั้น ทำให้ผู้เรียนรู้สึกว่าภาษาอังกฤษเป็นเรื่องที่ง่ายมาก   

 

หลักสูตรที่ 3 ไวยากรณ์เพื่อเพิ่มเกรด ม.ปลาย และ GAT

เป็นหลักสูตรสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และตอนปลาย เป็นการเรียนการสอนแบบเข้มข้น เน้นตะลุยทำโจทย์ข้อสอบภาษาอังกฤษ ให้นักเรียนมีความชำนาญ เพื่อเพิ่มเกรดเฉลี่ย และเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย ซึ่งอาจารย์จะสอนให้ผู้เรียนคุ้นเคยกับการทำข้อสอบภาษาอังกฤษ ในรูปแบบต่างๆ และสามารถทำข้อสอบภาษาอังกฤษของสถานศึกษาต่างๆได้ด้วยคะแนนที่สูงขึ้น

Odoo - Sample 1 for three columns 

หลักสูตรที่ 4 เตรียมสอบ TOEFL, IELTS และ TOEIC แบบเข้มข้น

เป็นหลักสูตรสำหรับ นักศึกษา หรือบุคคลทั่วไปที่ต้องการเรียนต่อระดับปริญญาโท หรือคนทำงานที่ต้องการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาระดับความสามารถในการใช้ ภาษาอังกฤษให้ได้รับการเลื่อนระดับในการทำงาน หรือได้รับเงินเดือน ที่สูงขึ้น เน้นสอนเทคนิคการทำข้อสอบให้ได้คะแนนดี โดยใช้เวลาเรียนสั้นกว่าสถาบันอื่นๆ

Odoo - Sample 2 for three columns 

หลักสูตรที่ 5 Academic Writing

เป็นหลักสูตรที่อาจารย์ผู้สอนมีความชำนาญในการสอนให้ผู้เรียนสามารถเขียนภาษาอังกฤษให้ ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ ให้มีความสละสลวย เข้าใจง่าย และสามารถทำคะแนนสอบการเขียนภาษาอังกฤษได้คะแนนดี จนกระทั่งสามารถเขียนเพื่อการทำข้อสอบเรียนต่อปริญญาโท หรือต่อต่างประเทศได้ โดยใช้เวลาเรียนสั้นกว่าสถาบันอื่นๆ แล้วการเขียนภาษาอังกฤษ จะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป

Odoo - Sample 3 for three columns

หลักสูตรที่ 6 Master Key และ Business Writing

เป็นหลักสูตรที่ปูพื้นฐานให้ผู้เรียนเข้าใจแก่นแท้ของภาษาอังกฤษ จนสามารถนำหลักการ ไปใช้ในทุกทักษะได้ดี และนำหลักการดังกล่าวไปต่อยอดเพื่อการเขียนในเชิงธุรกิจ เข่น เขียน e-mail, Resume รวมถึงการเขียนจดหมายทางธุรกิจประเภทต่างๆ ให้ถูกหลักไวยากรณ์และเป็นมืออาชีพ แล้วการเขียนภาษาอังกฤษ จะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป

Odoo - Sample 1 for three columns

หลักสูตรที่ 7 English for kid

หลักสูตรนี้ เน้นการสอนให้เด็กมีพื้นฐานภาษาอังกฤษที่ดี ให้ออกเสียงได้อย่างถูกต้อง ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ดีมากสำหรับการเรียนภาษาอังกฤษ หากเด็กมีพื้นฐานการออกเสียงภาษาอังกฤษที่ถูกต้องตั้งแต่เล็ก เด็กจะจดจำ ไปตลอดชีวิต ซึ่งง่ายกว่าการเริ่มเรียนภาษาอังกฤษตอนโตแล้ว ด้วยวิธีการสอนและความชำนาญของ อาจารย์ จะทำให้นักเรียมีความผ่อนคลาย มีกิจกรรมให้เด็กฟังเพลง และเรียนศิลปะเป็นภาษาอังกฤษ ทำให้สมองพร้อมที่จะจดจำได้โดยอัตโนมัติ รวมถึงอาจารย์จะสอนการออกเสียง ภาษาอังกฤษให้มีสำเนียงเช่นเดียวกับชาวต่างชาติ ซึ่งเด็กจะสนุกสนาน และมีทัศนคติที่ดีกับภาษาอังกฤษอันจะทำให้ง่ายต่อการพัฒนาภาษาอังกฤษในอนาคต